De doelstellingen:

  • De oprichting en instandhouding van een of meerdere scholen en integrale kind centra voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Rotterdam en het verzorgen van contractactiviteiten die verband houden met het onderwijs aan de door de stichting in standgehouden scholen. De stichting draagt mede zorg voor leerlingen voor wie vaststaat dat een orthopedagogische en orthodidactische benadering geboden is. De stichting kan deze zorg laten uitvoeren door een of meer derden;
  • Vanuit de gezamenlijke identiteit biedt de stichting onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten op het gebied van kennis, persoonlijke ontwikkeling en hoe met anderen om te gaan. De stichting voelt zich verantwoordelijk voor goed onderwijs; onderwijs dat niet alleen voldoet aan de algemeen aanvaarde norm van de maatschappij maar ook vooral rekening houdt met wat de leerling uit Rotterdam en omgeving nodig heeft

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening:

De inkomsten van SARO zal (voornamelijk) worden verkregen uit: 1. Rijksbijdragen (via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap), subsidies, andere overheidsbijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten; en 2. school- en cursusgelden;

Het jaar 2024 is het 1ste jaar van de gefuseerde organisatie, derhalve is er nog geen jaarrekening opgesteld voor SARO en dus ook geen financiële verantwoording. De financiële informatie over 2024 zal binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd. Voor de volledigheid verwijzen wij naar de gepubliceerde jaarverslagen van Stichting LMC en Stichting Kind en Onderwijs uit de voorgaande jaren:

Stichting LMC:

lmc-vo-jaarverslag.nl

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam:

Jaarrekening 2023

Eerdere jaarrekeningen

Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2021 | Jaarrekening 2020 | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2015 | Jaarrekening 2014 | jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het geven van zowel primair als voortgezet onderwijs voortvloeiend uit de grondslagen van haar rechtsvoorgangers Stichting LMC Rotterdam en Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Het beleidsplan is de vertaling van de strategie voor het eerstvolgende jaar. Deze beschrijft de integrale doelstellingen voor het komende jaar en hoe de organisatie deze doelstellingen door samenwerking van de beleidsterreinen bereikt en welke middelen hiervoor nodig zijn. Het dient als input voor de jaarplannen van clusters, scholen en stafafdelingen. Tevens dient het als basis voor de kaderbrief en de begroting. In het kader van de fusie wordt gewerkt naar een integratie van de gezamenlijke ambities PO VO en verdere invulling gegeven aan het beleidsplan van SARO.

 

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een niet-bovenmatige beloning voor hun werkzaamheden. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. De vaststelling van de beloning geschiedt door de Raad van Toezicht, waarbij de Raad van Toezicht zorgdraagt voor aansluiting bij de voor toezichthouders in de sector geldende normen (i.e. de Wet bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van de Raad van Toezicht. Ten aanzien van het beloningsbeleid van de werknemers van de stichting geldt de cao voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.